Strategia
Platformei de Cercetare Multidisciplinară „Dunărea de Jos”
ReForm-UDJG

Introducere
În activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI), Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG) promovează dezvoltarea unui mediu de cercetare centrat pe progres tehnologic şi inovare, competitiv la nivel naţional şi internaţional, care să consolideze această instituție într-un pol de excelenţă regional axat pe generarea cunoaşterii şi a transferului tehnologic, cu impact direct asupra creşterii performanţei științifice, a vizibilității și a calităţii serviciilor către mediul economic și social.

Dezvoltarea sustenabilă a universităţii este determinată de capacitatea factorilor de decizie de a crea cadrul strategic care să asigure pe termen lung susținerea excelenței şi să faciliteze crearea unor structuri de cooperare în domenii noi şi inovative, ancorate în realitatea economico-socială. 

Platforma ReForm-UDJG din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi are ca scop desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală, cercetare aplicativă inovativă, expertize și transfer de tehnologii în domeniile CDI de excelenţă promovate de UDJG, publicarea de articole relevante pe fluxul principal al publicațiilor, brevetarea rezultatelor, dezvoltarea de produse și servicii şi promovarea dezvoltării durabile.

În acord cu strategia CDI asumată la nivel instituțional, Platforma ReForm-UDJG reprezintă un cadru modern de organizare în vederea mobilizării eficiente a resurselor universității (resurse umane, infrastructură strategică) pentru cercetări multi-, inter- și transdisciplinare de anvergură, competitive la nivel regional, național și internațional, cu impact științific, tehnologic, economic, social și cultural.

Platforma ReForm-UDJG integrează activitatea unităților de cercetare performante cu cea a școlilor doctorale din UDJG în vederea creșterii eficienței, performanței științifice, impactului și vizibilității, fiind deschisă tuturor unităţilor de cercetare care depășesc un prag al performanţei aprobat de Senatul UDJG, la propunerea Consiliului de coordonare al Platformei ReForm-UDJG. 

Misiune
Având în vedere că activitatea de cercetare ştiinţifică în UDJG reprezintă cel mai înalt mod de dezvoltare a resurselor umane şi un important promotor al progresului tehnologic şi al inovării, al excelenței prin internaţionalizare și afirmării la nivel regional și global, pentru păstrarea calității de „Leadership" regional în domenii strategice, la frontiera dintre ştiinţă şi tehnologie, Platforma ReForm-UDJG va trebui să răspunde următoarelor deziderate:

 • a) Asigurarea unui suport ştiinţific şi a unei infrastructuri performante pentru cercetare științifică, educație și activități extra-academice pentru susţinerea domeniilor de specializare inteligentă la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, cuprinse în Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020; 
 • b) Realizarea şi dezvoltarea de parteneriate, proiecte tehnice, de cercetare și inovare integrală şi transferul de cunoaștere în mediul economic și social şi creșterea vizibilității naționale și internaționale prin activități CDI, desfășurate pe criterii de excelență și competitivitate;
 • c) Creşterea calităţii şi cantităţii publicaţiilor ştiinţifice și a vizibilităţii internaţionale a platformei pe baza unei strategii de cercetare-dezvoltare unitare.

Astfel, strategia de dezvoltare a Platformei ReForm-UDJG derivă din Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, Strategia națională pentru competitivitate 2014 – 2020, Strategia CDI a Comisiei Europene (2014-2020) și, totodată, din viziunea UDJG privind activitatea de
cercetare științifică și creație artistică, prezentată în Strategia Cercetării - Dezvoltării - Inovării (CDI) 2016-2020, Strategia privind internaționalizarea activității CDI 2016-2020 și Planul operațional CDIUDJG.
Activitatea unităților de cercetare din cadrul Platformei ReForm-UDJG este structurată în următoarele domenii:

 • - Științe inginerești, științe exacte și științe ale naturii;
 • - Științe sociale, științe umaniste și arte;
 • - Științe biomedicale, știința sportului și a educației fizice.

Scopuri strategice
Pentru realizarea scopurilor strategice definite în strategia CDI din cadrul UDJG,

 • - dezvoltarea infrastructurii,
 • - creșterea performanței resursei umane,
 • - afirmarea la nivel regional, național și internațional,
 • - dezvoltarea capacităţii de inovare,

au fost identificate obiectivele prioritare ale Platformei ReForm-UDJG și anume:

 • - Crearea unei platforme de cercetare, reprezentativă la nivel regional, prin concentrarea resurselor şi prioritizarea alocării lor, încurajarea parteneriatelor și a abordărilor multidisciplinare, evaluarea impactului fundamental și aplicativ pentru a facilita inovarea;
 • - Concentrarea resurselor în domenii de cercetare şi inovare cu relevanţă științifică și tehnologică, cu potenţial demonstrat prin rezultate relevante, cu vizibilitate și impact în mediul economic și social;
 • - Dezvoltarea unui mediu stimulativ pentru cercetarea fundamentală și aplicativă;
 • - Internaţionalizarea activității de cercetare, dezvoltare și inovare și creşterea vizibilității în domenii strategice;
 • - Direcționarea activităţilor de cercetare, dezvoltare și inovare în acord cu nevoile societății, pentru a răspunde unor teme legate de provocările globale, de importanţă națională și internațională;
 • - Extinderea competențelor resursei umane implicate în cercetare, pentru transformarea activității de cercetare,

Obiective și strategii specifice
Pentru realizarea scopurilor strategice se au în vedere patru obiective și strategii operaționale care derivă din acestea:

OBIECTIV STRATEGIC 1: Creşterea capacităţii de cercetare, dezvoltare şi inovare.
 • - Dezvoltarea capacităţii de CDI ca mecanism fundamental al competitivității și excelenței în UDJG. 

Strategii specifice:

 • o Stabilirea domeniilor strategice de cercetare, a priorităţilor de specializare inteligentă şi de dezvoltare tehnologică cu relevanţă economică;
 • o Identificarea necesarului de resurse umane specializate pentru dezvoltarea domeniilor strategice de cercetare în UDJG;
 • o Organizarea administrativă a cercetării în cadrul Platformei ReForm-UDJG şi crearea premizelor înfiinţării unui Institut de Cercetare – Dezvoltare Multidisciplinar.
 • o Elaborarea de proceduri pentru evaluarea activității de cercetare științifică pe domenii de cercetare şi recompensarea cercetătorilor şi cadrelor didactice cu performanțe științifice deosebite;
 • o Evaluarea activității unităților de cercetare din cadrul platformei pe baza criteriilor de performanţă;
 • o Creșterea numărului de echipe de cercetare interdisciplinare;
 • o Încurajarea extinderii competențelor resurselor umane în activități CDI specifice domeniilor generatoare de valoare adaugată, la nivel global.
OBIECTIV STRATEGIC 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de cercetare şi a mecanismelor de finanţare a Platformei ReForm-UDJG.
 • - Dezvoltarea infrastructurii unităților de cercetare performante din cadrul platformei prin concentrarea resurselor şi prioritizarea alocării lor.

Strategii specifice:

 • o Crearea de infrastructuri noi pentru cercetare avansată în domenii strategice și de frontieră;
 • o Modernizarea infrastructurii laboratoarelor de cercetare performante;
 • o Utilizarea eficientă a infrastructurii și investiția inteligentă în echipamente care să permită abordarea unor cercetări de anvergură în colective multi- și interdisciplinare;
 • o Coagularea resurselor CDI ale platformei, care să cumuleze potențialul CDI al UDJG, în vederea creșterii performanței, a vizibilității, a impactului științific și aplicativ, în domenii strategice la nivel național și internațional;
 • o Sprijinirea participării colectivelor de cercetare la competiții naționale și internaționale pentru finanțatea activităților CDI în cadrul diferitelor programe și instrumente de finanțare;
 • o Crearea unor parteneriate strategice cu mediul economic și social în vederea atragerii de fonduri din mediul privat.
OBIECTIV STRATEGIC 3: Creșterea rolului Platformei ReForm-UDJG la nivel regional, național și internațional.
 • - Creşterea vizibilităţii Platformei ReForm și a recunoașterii acesteia la nivel regional, național și internațional, în activități CDI pentru știință și societate.

Strategii specifice:

 • o Consolidarea domeniilor de cercetare tradiţionale și dezvoltarea de noi direcţii de cercetare, în acord cu tendințele moderne, cerințele societății, particularităţile regionale și strategiile naționale și europene;
 • o Încurajarea parteneriatelor și a abordărilor integrative inter- și multi-disciplinare în domenii care pot contribui la dezvoltarea regională;
 • o Creșterea numărului de acorduri de cooperare cu instituții de cercetare și universități de prestigiu din străinătate și crearea unor consorții internaționale;
 • o Înfiinţarea Consiliului Consultativ, ca grup de consultanță al Consiliului de coordonare al Platformei ReForm-UDJG, format din personalități științifice şi culturale cu apartenenţă la spaţiul “Dunării de Jos” (membri ai Academiilor din România, reprezentanți ai autorităților locale, mediului de afaceri, profesori, Doctori Honoris Causa și Profesori Onorifici ai UDJG din țară sau din străinătate);
 • o Extinderea colaborărilor cu agenți economici reprezentativi din țară și străinătate;
 • o Susținerea financiară, din veniturile proprii ale UDJG, a unor stagii de scurtă durată în instituții din străinătate cu care UDJG are sau va iniția acorduri de cooperare bilaterală;
 • o Angajarea şi desfăşurarea de activităţi de cooperare tehnică şi ştiinţifică internă şi internaţională în domeniile de activitate ale Platformei ReForm-UDJG;
 • o Realizarea unui website modern al Platformei ReForm-UDJG, funcţional și dezvoltarea website-urilor unităţilor de cercetare de excelenţă constituente într-un format unitar, standardizat şi integrat la nivelul universității;
 • o Realizarea unui Manual de identitate vizuală a Platformei ReForm-UDJG.
OBIECTIV STRATEGIC 4: Afirmarea UDJG prin internaţionalizarea excelenţei.
 • - Valorificarea excelenţei în cercetare în domeniile de vârf existente la UDJG la nivel regional, european și internațional.

Strategii specifice:

 • o Promovarea valorilor UDJG la nivel internațional, pe baza performanțelor demonstrate prin vizibilitate și impactul contribuțiilor în activitatea CDI;
 • o Dezvoltarea branding-ului instituţional şi a unei strategii de atragere şi recrutare a studenţilor străini care să studieze la Galaţi şi care apoi să îşi continue activitatea de cercetare, eventual în cadrul Platformei ReForm-UDJG;
 • o Intensificarea cooperării transfrontaliere, în ceea ce priveşte integrarea europeană și îmbunătățirea relațiilor între statele vecine și din perspectiva cercetării ştiințifice;
 • o Consolidarea vizibilității și a impactului activității CDI din UDJG prin obținerea de rezultate științifice relevante la nivel internațional: publicații științifice, brevete de invenție, produse, tehnologii și servicii inovative implementate în mediul socio-economic din străinătate, inclusiv rezultate sportive și activități culturale;
 • o Susținerea publicațiilor științifice ale UDJG competitive la nivel internațional, prin atragerea unor personalități din străinătate în comitetele editoriale și creșterea vizibilității prin includere în baze de date și cotării la nivel internațional;
 • o Susținerea financiară a cadrelor didactice și cercetătorilor cu vizibilitate internațională dovedită în cercetare pentru efectuarea de mobilități în vederea accesului la infrastructura performantă din străinătate;
 • o Crearea parteneriatelor pentru realizarea proiectelo internaționale și elaborarea în co-autorat a articolelor pentru publicare în reviste cu factor mare de impact;
 • o Identificarea colectivelor de cercetare cu vizibilitate internațională și sprijinirea acestora în organizarea de manifestări științifice interdisciplinare, în domeniile de excelență în cercetare promovate de UDJG, în colaborare cu instituții de cercetare și universități din străinătate, cu invitarea unor personalități cu vizibilitate recunoscută la nivel internațional;
 • o Concentrarea eforturilor de îmbunătățire a performanțelor CDI ale UDJG în funcție de indicatorii de internaţionalizare din U-Multiranking cercetare în colective internaţionale, parteneriate în proiecte cu finanţare internaţională, atragerea de studenți și doctoranzi străini).

Aprobat de Consiliul de Coordonare al Platformei ReForm – UDJG ȋn data de: 22.02.2019

© ReForm 2019 | Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați